top of page
Climate

Gaelic Convention on Climate Change

GNÀTH-SHÌDE
& GÀIDHLIG

Tha a’ chiad cho-chruinneachadh Gàidhlig air atharrachadh na gnàth-shìde a’ gabhail àite ann an Uibhist a Deas san t-Samhain.

 

Ma tha Gàidhlig agad, agus ma tha ùidh agad, leig fios agus faodaidh sinn siubhal agus àite-fuirich fhaighinn dhut.

Chan fheum sibh a bhith nur n-eòlaiche gnàth-shìde airson a bhith an sàs. Tha sinn airson coinneachadh agus cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil cùram mun Ghàidhlig agus mun àite sa bheil iad a’ fuireach.

Am Prògram
 

Thèid a' mhadainn a chur seachad a' beachdachadh air briathrachas ùr Gàidhlig gus còmhradh a chumail air atharrachadh na gnàth-shìde agus èiginn na gnàth-shìde. Anns an fheasgar, bruidhnidh sinn air Eadar-gluasad Cothromach, agus mar a bhios sinne anns na h-Eileanan an Iar a’ dol an sàs sa phròiseas, agus mar as urrainn ar guthan a bhith air an cluinntinn san àm ri teach

 

Foillsichean Eadar-ghluasad Cothromach

CLIMATE CHANGE & GAELIC

The first-ever Gaelic Climate Convention is taking place in South Uist in early November. If you’re a Gaelic user with interest in finding out about how it might affect you, please contact us to get involved.

 

Spaces are limited, travel and accommodation is included for those in the Western Isles.

  • When: Wednesday 8 November

  • Where: Cnoc Soilleir, South Uist or via Zoom

  • Register: hello@astarmedia.scot

You don't have to be a climate expert to be involved, we want to meet and hear from anyone who cares about the Gaelic language and where they live.

Programme
 

The morning will be spent considering new Gaelic terminology to discuss climate change and the climate crisis. In the afternoon, we will look at Just Transition, and how we in the Outer Hebrides and engage with the process, along with how we can make our voices heard going forward.

 

Just Transition Documents
 

bottom of page